Väg 40 Hjältevad

Väg 40 Hjältevad

2014 byggde vi om väg 40 mellan Hjältevad och Ingatorp

Arbetena innefattade bland annat:

  • Breddning av väg 40 ca 600m för att flytta startpunkten för befintlig omkörningssträcka längre västerut
  • Ombyggnad av korsning väg 40/väg 895 i Hjältevad. Korsningen förses med separat vänstersvängskörfält på väg 40 samt separat högerpåsvängsfält från väg 895.
  • Rivning av befintlig infartsväg till Vida Bruza sågverk. En asfaltsremsa ska dock bevaras som ska utgöra ny gc-väg.
  • Ny infart till Vida Bruza sågverk från väg 40. Infarten förläggs ca 650 meter längre österut jämfört med befintlig infart.
  • Ny gc-väg från befintlig infart till Vida Bruza sågverk i väster sågverk till Ingatorp i öster.
  • Omläggning av befintliga vatten- och tryckavloppsledningar i samband med breddning av väg 40.
  • Kabel- och ledningsarbeten som innebär borrning under väg 40.
  • Läggning av nya trummor.
Utförandetid2014
BeställareTrafikverket
OrtHjältevad - Ingatorp