Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och ISO 45001 (Arbetsmiljö)

Verksamhetspolicy

AB Gilbert Gustafssons skall tillgodose sina kunder med marknadens bästa entreprenadtjänster.  Vi vill föra en öppen och dubbelriktad dialog med våra kunder.

Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.

Material vi säljer skall uppfylla dom förväntningar kunden har, som kvalitetsmärke på detta erbjuder vi CE märkt ballast material.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets-, miljö, och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av föroreningar.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvalité, Miljö och Arbetsmiljö i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppfylls.

Vi skall ge alla medarbetare de förutsättningar som krävs för att bedriva arbetet på ett säkert sätt sett till hälsa, miljö och säkerhet. I det dagliga arbetet vill vi att varje anställd även visar ett personligt ansvar för hälsa, miljö och säkerhet. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa, miljö och säkerhet prioriteras.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder skall därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.