En driftsäker infrastruktur under mark är för många en självklarhet, men det ställer höga krav på utförandet.

Vi har hög kompetens inom detta område och arbetar dagligen med nyförläggning, reparationer och förnyelse av både fjärrvärme, fiber och vatten & avloppsnät.

Vår personal har flertalet utbildningar inom bland annat livsmedelshygien, ledningssvetsning och förläggningstekniker. Detta i kombination med lång erfarenhet borgar för god kvalitet och driftsäkerhet.

Vi har också byggt flertalet pumpstationer och tryckstegringsstationer samt både byggt och renoverat vattenverk och avloppsreningsverk.

Schaktfri ledningsbyggnad

Där man tidigare tvingats gräva kan vi nu erbjuda så kallad styrd borrning med någon av våra två borrenheter. Metoden är skonsam för miljön, smidig och kostnadseffektiv.

Exempel på fördelar med metoden:

• Trafiken flyter utan avspärrade gator eller körplåtar
• Boende och butiker störs inte
• Intakt asfalt kräver ingen efterlagning
• Minimal återställningskostnad

Metoden som innebär att man från markytan styr borrhuvudet under marken genom att man får information om styrskenens läge samt borrhuvudets djup, position och lutning från en radiosond.

Först görs en så kallad pilotborrning som styrs till målet med cm-precision, där byts borrhuvudet ut till en så kallad upprymmare som vidgar hålet och samtidigt drar med sig ledningen under tillbakadragningen.

För sträckor med mycket större stenar i marken använder vi så kallad styrd hammarborrning med en hammare på borrhuvudet.

 Exempel på användningsområden:

• Kabel
• Skyddsrör för el, tele eller opto-kabel
• Fjärrvärme och fjärrkyla
• Tryckavlopp

• Tryckvatten
• Avlopp (självfall)
• Dagvatten (självfall)

Sträcka: 0-300 m
Diameter: 40-500 mm
Material: plast och stål.

Utförda projekt