Vi sluttäcker deponier, sanerar förorenade områden, anlägger våtmarker och fiskvägar. Detta kallar vi för miljöprojekt.

För dessa projekt har vi ett antal specialmaskiner, bland annat flera maskiner med extra lång räckvidd.

Sanering av förorenade områden

Med dagens förtätning av samhällen ställs höga krav på marksanering.
Vi har kompetens för hela kedjan, allt ifrån inventering och miljöprovtagning till själva saneringen och slutrapportering.
Vi har flera specialutrustningar och maskiner för att kunna både sortera ut och sanera på plats.
Självfallet har vi tillstånd att transportera miljöfarligt avfall.

Sluttäckning av deponier

Den gamla tidens soptippar där man tippade allt möjligt avfall måste på ett ordentligt och kontrollerat sätt sluttäckas.
Vi har stora erfarenhet av sluttäckning av deponier med varierande farlighetsgrader. Vi har sluttäckt med allt från lergeomembran (bentonit) till syntetiska membran som HDPE, LLDPE m.m.

Anläggande av våtmarker och dammar

Vi hjälper dig att anlägga våtmarker, naturens egna reningsverk och vi har flera lyckade projekt i bagaget. Våtmarker bidrar inte bara till den biologiska mångfalden, de lagrar även vatten och blir ett trevligt inslag i miljön. Även dammar kan ge ett trevligt inslag men kan även vara en viktig vattenkälla vid torra somrar.

Utförda projekt